1.         Oprichting

De Stichting Munkacs, statutair gevestigd te Groningen, is opgericht op 21 maart 2007

2.         Doelstelling

In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord: het verlenen van materiële en immateriële hulp aan de (zigeuner)bevolking in de Sub-Karpaten.

3.         Registratie

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02908028.

4.         Uitvoering

In de praktijk richten we ons voornamelijk op de bevolking van het grote Romakamp in Mukachevo (in het Hongaars: Munkacs). Wij willen de bevolking van dit Romakamp uit hun sociale isolement halen. Daarnaast willen we jongeren uit het rijke westen kennis laten maken met de, vaak erbarmelijke, leefomstandigheden van de zigeuners.

In Oekraïne wordt nauw samengewerkt met de plaatselijke kerkelijke gemeenschap: Gemeente van de levende God. Deze is al vijfendertig jaar actief binnen het Romakamp. In de contacten worden we ondersteund door een Nederlandse die jaren in Oekraïne gewerkt en gewoond heeft.

4.1       Badhuis

Het kamp ‘Munkacs’ heeft ongeveer 9000 bewoners. In 2005 en 2006 is met behulp van de plaatselijke bevolking een badhuis op het zigeunerkamp gebouwd.

In de 2016 zijn er door een sponsor zonnepanelen aangebracht(zie 5.4).

Er is een beheerder aangesteld. deze is dagelijks aanwezig.

In 2016 is een ruimte in gebruik genomen als medische post(zie 5.2).

Er is een ruimte voor opslag van noodhulpgoederen.

4.2       Woningen

Sinds 2007 hebben we jaarlijks voor een gezin, dat onder extreem moeilijke omstandigheden woonde, een huis laten bouwen. Omdat het animo voor een zomerreis ontbrak  is de woningbouw stilgelegd en hebben ons op andere projecten gericht.

4.3       Kinderkamp

Ondersteuning vindt onder meer plaats door middel van het organiseren van een Bijbel-vakantiekamp voor de zigeunerkinderen. De Roma organiseren dit zelf. Wij nemen voor 2022 , wanneer de financiën het toelaten, een deel van de kosten voor onze rekening.

4.4               Noodhulp

We financieren voedsel-, brandstofpakketten en medicijnen. Het bedrag wordt jaarlijks beschikbaar gesteld aan de contactpersoon. Hiervan legt hij elk jaar verantwoording af.

5.         Projecten

In 2010 zijn we begonnen met gesprekken over project dat meer mensen op het kamp moet bereiken. Er is een projectleider aangesteld die onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid en de werkwijze van eventuele projecten. Na vijf jaar is dit toezicht is overgenomen door ons plaatselijke contact.

5.1       Toiletten

In 2011 zijn de besprekingen gevoerd over realisatie van toilethuisjes bij 100 woningen. Dit project is in december 2012 voltooid. Er wordt door de Roma gewerkt aan toezicht en onderhoud t.a.v. de toiletten. Daarvoor is een bedrag per jaar gereserveerd.

5.2       Medische post

Tevens is in overleg met de Roma besloten om in het badhuis een medische post in te richten. Hierdoor is er meer gerichte medische hulp mogelijk en kunnen de (huis)artsen die werken op het kamp daar hun spreekuur houden.

Er is in 2012 en 2013 overleg gevoerd met de kampleiding en plaatselijke autoriteiten om een medische post te plaatsen op het kamp. Dit is in 2014 gerealiseerd,  de ruimte is in 2016 gebruik genomen, als een van de wijkposten in de stad. Dat betekende meer integratie met de plaatselijke bevolking. in 2020 is deze zorg overgeplaatst naar een zorgcentrum in de buurt, maar wordt het nog wel gebruikt voor lichte zorg en spreekuur voor de Roma.

5.3       Zonneboilerproject

In 2016 is door een sponsorbedrijf uit Nederland een zonneboiler in het badhuis geplaatst. Daardoor blijven de energiekosten laag.  De techniek wordt vanuit Nederland bediend.  

5.4       Robika Horvath

Robika is een blinde jonge Roma 19 jaar. Op het kamp en in de harde samenleving zijn er zo goed als geen vooruitzichten voor deze kinderen. Robika is op ons verzoek onderzocht op een Nederlandse oogheelkunde-kliniek. Daar werd geconstateerd dat een hoornvliestransplantatie aan beide ogen zijn zicht met 30% zou verbeteren. Daarvoor is een fonds opgericht.

In 2016 heeft de eerste operatie met succesplaats gevonden aan zijn rechteroog. Iedere drie maanden moet hij voor controle nar Groningen UMC. Voor het linkeroog is het wachten op een donor. Wanneer er één beschikbaar is, moet Robika binnen 48 uur in Groningen zijn. Een draaiboek ligt er klaar voor.

6.         Bemoediging

De zigeuners worden door hun omgeving erg geminacht en zwaar gediscrimineerd. Naast de praktische ondersteuning is vooral morele steun belangrijk. Daarom willen we daar ook op langere termijn graag aan het werk blijven. Er wordt een maal per jaar een bezoek gebracht aan Oekraïne om de morele steun verder gestalte te geven, het gebruik en exploitatie van het badhuis en de gebouwde woonhuizen door te nemen, nieuwe projecten te bespreken en afspraken te maken en te bevestigen.

6.1       Bemoedigingsreis

Wanneer er voldoende belangstelling is, kunnen we een bemoedigingsreis naar Munkacs organiseren. Doel hiervan is hun betrokkenheid op het werk van Stichting Munkacs te stimuleren en tijdens de reis de mensen die ze ontmoeten te bemoedigen en door hen bemoedigd te worden.

7.         Medewerkers
De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Het bestuur ondersteunt de vrijwilligers bij hun activiteiten en onderhoudt contact met de sponsors. Het bestuur is en blijft onbezoldigd.

In 2009 is het donateursbestand opgezet. De donateurs ondersteunen twee Roma-medewerkers in Munkacs. We willen het aantal donateurs vergroten om zo meer ter plaatse te kunnen laten doen en stijging van de loonkosten te kunnen blijven dekken.

8.         Financiën en verantwoording

Vanaf januari 2008 is stichting Munkacs door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

St. Munkacs is lid van Partin,

Het bestuur vraagt het CBF-keurmerk niet aan, omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. De stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer dan 25% mogen bedragen. Het streven is ook dit jaar de overheadkosten te beperken tot maximaal 5%. gemiddeld bedragen de overheadkosten minder dan 2% van de ontvangen baten.

Het bestuur hecht aan transparantie. Daarom is de verslaglegging over de financiën over de afgelopen jaren beschikbaar voor belangstellenden.

9.         PR en fondswerving

Om continuïteit van het werk in Oekraïne te waarborgen en meer armslag te krijgen, is het noodzakelijk tijd en aandacht te blijven besteden aan PR en fondswerving.

9.1       Website en (sociale) media

Onze website www.munkacs.nl is vernieuwd. Daarnaast willen we ook door Facebook en Twitter voor Stichting Munkacs van informatie voorzien.

We presenteren ons in lokale kranten. Naamsbekendheid is van groot belang. De stichting zal waar mogelijk present zijn op markten, braderieën etc.

9.2       Fondswerving

Voor de fondswerving worden jaarlijks een aantal vaste acties gehouden. En voor bijzondere activiteiten gaan de handen ook weer extra uit de mouwen om de benodigde financiële middelen binnen te krijgen. Daarnaast wordt er regelmatig een actie onder bedrijven uit de regio gehouden.

10.       Tot slot

Door middel van een verantwoorde besteding van de giften wil de stichting ervoor zorgen dat het werk van de stichting in 2022 en verder gecontinueerd kan worden. Alle plannen zijn onderhevig aan beperkingen ten gevolge van Covid 19.

Groningen, januari 2022